การพักฟื้น และการทำหัตถการ

การให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อการตรวจหรือทำหัตถการทางด้านทันตกรรมในห้องผ่าตัด

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) เราสามารถให้บริการทั้งด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral Surgery) ศัลยกรรมช่องปาก การผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic Surgery) บริเวณขากรรไกรและใบหน้า (Oral and maxillofacial surgery) ภายใต้การให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อการตรวจ ทำหัตถการ และเพื่อการรักษาทางด้านทันตกรรมในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล

 • การผ่าตัดรากฟันเทียมทั้งช่องปาก (Full mouth dental implant surgery)
 • การผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic surgery)
 • การถอนฟันหลายซี่และ / หรือผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังลึก

ที่โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) เรามีความมุ่งมั่นในการให้บริการผู้ป่วยด้วยการใช้ยาระงับความรู้สึกเพื่อการตรวจ ทำหัตถการและการรักษาเฉพาะทางด้านทันตกรรม มีความปลอดภัยและเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุดตามมาตรฐานวิชาชีพ

ทางเลือกการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อการตรวจหรือทำหัตถการทางด้านทันตกรรมในห้องผ่าตัด

การให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อการตรวจทำหัตถการ หมายถึงการบริหารยากดประสาท (sedatives) หรือยาที่ก่อให้เกิดการแยกตัวของความรู้สึก (dissociative agents) ร่วมหรือไม่ร่วมกับยาแก้ปวด (Analgesics) เพื่อเปลี่ยนการรู้สติและช่วยให้ผู้ป่วยอดทนต่อความเจ็บปวด หรือความรู้สึกอันไม่พึงประสงค์ระหว่างการตรวจหรือทำหัตถการในขณะที่สามารถคงหน้าที่ของหัวใจและการหายใจไว้ได้การบริหารยาดังกล่าวครอบคลุมยาทุกชนิด ทุกขนาดและทุกทางของการบริหารยา (any route of administration)
ระดับของการระงับความรู้สึกโดย American Society of Anesthesiologist แบ่งออกเป็น 4 ระดับดังต่อไปนี้

ระดับที่ 1 : การระงับความรู้สึกระดับเล็กน้อย (Minimal Sedation Anxiolysis) คือ ระดับการใช้ยาที่ผู้ป่วยยังสามารถตอบสนองต่อคำสั่งทางวาจาได้ ตามปกติ แม้ว่าจะสูญเสียการรับรู้หรือการประสานงานของร่างกายไปบ้าง แต่ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนโลหิตยังไม่ได้รับผลกระทบ

ระดับที่ 2 : การระงับความรู้สึกระดับปานกลาง (Moderate Sedation /Conscious Sedation) คือ การทำให้ผู้ป่วยสงบ ผ่อนคลายจากความวิตกกังวล โดยผู้ป่วยมีอาการง่วงนอน แต่ยังติดต่อได้ด้วยคำสั่งหรือคำพูด ด้วยเสียงธรรมดาได้ ระดับการใช้ยาที่ผู้ป่วยยังสามารถตอบสนองต่อคำสั่งทางวาจาอย่างมีความหมาย โดยอาจจะใช้วาจาเพียงอย่างเดียวหรือมีการสัมผัสเบาๆร่วมด้วย ผู้ป่วยยังสามารถหายใจเองอย่างเพียงพอไม่ต้องการช่วยเหลือในการเปิดทางหายใจ การทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตยังเป็นไปตามปกติ

ระดับที่ 3: การระงับความรู้สึกระดับลึก (Deep Sedation) คือ ระดับการใช้ยาที่ไม่สามารถปลุกผู้ป่วยได้โดยง่าย แต่ผู้ป่วยยังตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดได้อย่างมีความหมาย การทำงานของระบบหายใจลดลงผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อเปิดทางหายใจ ปริมาณการหายใจเองอาจไม่เพียงพอ การทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตมักยังเป็นไปตามปกติ

ระดับที่ 4 : การระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว (General Anesthesia) คือ การใช้ยาเพื่อทำให้ผู้ป่วยหมดความรับรู้ ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดๆ แม้จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดก็ตาม การทำงานของระบบหายใจลดลงมักจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อเปิดทางหายใจ และอาจต้องการการช่วยเหลือในการบีบอากาศเข้าปอด เนื่องจากปริมาณการหายใจเองไม่เพียงพอ การทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตอาจบกพร่อง นิยมใช้กับการรักษาที่ใช้เวลานานทำหลายๆงานและการผ่าตัดที่มีขนาดใหญ่

 • การให้ยาระงับความรู้สึกระดับปานกลาง ระดับลึก และการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวเพื่อตรวจวินิจฉัยหรือทำหัตถการต่างๆ รวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกระดับเล็กน้อย ที่เข้าสู่การระงับความรู้สึกปานกลางขึ้นไป จะกระทำการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • การให้ยาระงับความรู้สึกระดับปานกลาง จะทำภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์ หรือทันตแพทย์และแพทย์สาขาอื่นที่ไม่ใช่วิสัญญีแพทย์ผู้ซึ่งได้รับสิทธิการให้ยาระงับความรู้สึกระดับปานกลางจากโรงพยาบาลเท่านั้น
 • การให้ยาระงับความรู้สึกระดับลึก และแบบทั่วตัว จะทำภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์เท่านั้น

แนวทางการปฏิบัติและดูแลผู้ป่วย

การประเมินและการเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก

ผู้ป่วยทุกคนต้องได้รับการประเมินและเตรียม ซึ่งประกอบด้วยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ทบทวน สืบค้นประวัติการรักษาในอดีต ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ หรือตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น ถ่ายภาพรังสีทรวงอก หรือตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ตามความเหมาะสมโดยเป็นไปตามมาตรฐานการรักษา การประเมินและเตรียมผู้ป่วยล่วงหน้าสำหรับการตรวจ การทำหัตถการ หรือการผ่าตัด ภายใต้การระงับความรู้สึก ระดับปานกลาง ระดับลึก การระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวและเฉพาะส่วน.

ทำการอธิบายถึงวิธีการให้ยาระงับความรู้สึก ข้อดีข้อด้อย ภาวะแทรกซ้อนหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และทางเลือกอื่นให้ผู้ป่วยเข้าใจ ทำการบันทึกข้อมูลที่ได้อธิบาย และให้ผู้ป่วยเซ็นชื่อยินยอมในเอกสารยินยอมรับการระงับความรู้สึก

อุปกรณ์การแพทย์

อุปกรณ์การแพทย์ที่พร้อมสำหรับการใช้งานก่อนให้ยาระงับความรู้สึก ได้แก่

 1. จุดจ่ายออกซิเจน และอุปกรณ์การให้ออกซิเจน
 2. อุปกรณ์การช่วยหายใจ ได้แก่ Face mask with self-inflating breathing bag.
 3. อุปกรณ์สำหรับเปิดทางเดินหายใจ และอุปกรณ์ในการใส่ท่อช่วยหายใจ
 4. อุปกรณ์ดูดเสมหะ น้ำลาย
 5. อุปกรณ์การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
 6. อุปกรณ์การเฝ้าระวัง (Monitoring Equipment)
 7. ยาสำคัญ ได้แก่ ยาช่วยการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต และยาแก้ฤทธิ์ของยาระงับความรู้สึก
 8. ระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
 9. Crash Cart และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (defibrillator)

*อุปกรณ์ต่างๆจะต้องมีขนาดและการใช้งานที่เหมาะสมกับขนาดร่างกาย อายุ และเพศ ของผู้ป่วย

การเฝ้าระวังและการดูแลผู้ป่วยระหว่างได้ยาระงับความรู้สึกระดับปานกลาง

1. ผู้ป่วยต้องได้รับการเฝ้าระวังดังต่อไปนี้

1.1 ระดับความรู้สติทำโดยประเมินระดับ ความรู้สติเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยยังตอบสนองต่อคำสั่ง ทางวาจา หรือคาสั่งทางวาจาร่วมกับการสัมผัสเบา ๆ หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองดังกล่าว แสดงว่าการระงับความรู้สึกเข้าสู่ระดับลึก หรือแบบทั่วตัวซึ่งมีความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะหายใจไม่เพียงพอ
1.2 ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดโดยวัดตลอดเวลาด้วยเครื่อง Pulse oximeter ที่มีการตั้งค่าเตือน และเสียงเตือนที่เหมาะสมกับผู้ป่วย และมีระดับเสียงสูงต่ำเปลี่ยนไปตามระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
1.3 การหายใจ และอัตราการหายใจ โดยสังเกตลักษณะการหายใจ และฟังเสียงหายใจของผู้ป่วยตลอดเวลา (กรณีไม่สามารถสังเกตการหายใจได้โดยตรง ให้ใช้เครื่อง Capnometer วัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจร่วมด้วย)
1.4 ความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจวัดก่อนให้ยาระงับความรู้สึก และทุก 5 นาทีระหว่างทำการตรวจหรือทำหัตถการ
1.5 คลื่นไฟฟ้าหัวใจใช้เครื่องแสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจกรณีผู้ป่วยมีโรคหัวใจ หรือการทำหัตถการนั้นๆ มีโอกาส ก่อให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ทำการบันทึกการเฝ้าระวังข้อ 1.1–1.5 ในจังหวะเวลาต่อไปนี้เป็นอย่างต่ำ

 • ก่อนให้ยาระงับความรู้สึก
 • หลังบริหารยาระงับความรู้สึก
 • ทุก 5 นาที ระหว่างตรวจหรือทำหัตถการ
 • ระหว่างพักฟื้น
 • ก่ออนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากห้องพักฟื้น

2. ผู้ทำหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วย ต้องเป็นบุคคลทีมีหน้าทีเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยเป็นหลักไม่ใช่เป็นบุคคลเดียวกับ ผู้ทำการตรวจ หรือทำหัตถการ ไม่มีหน้าทีช่วยหรือ อาจช่วยเหลือการตรวจหรือทำหัตถการแค่เพียงเล็กน้อยแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยหลัก

ผู้ทำหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม BLS (Basic Life Support) และผู้ทำหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยเด็กต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม PALS (Pediatric Advanced Life Support) และมีความรู้ความสามารถในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างต่ำ

 • ความจำเป็นในการเฝ้าระวัง
 • ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน
 • การใช้ยาแก้ฤทธิ์ยาระงับความรู้สึก
 • เกณฑ์การฟื้นตัว

การเฝ้าระวังและการดูแลผู้ป่วยระหว่างได้ยาระงับความรู้กสึกระดับลึก หรือได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว

ผู้ป่วยต้องได้รับการเฝ้าระวังการดูแลและการบันทึกข้อมูลสำคัญตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง ประเทศไทย และมาตรฐานของ American Society of Anesthesiologist

การดูแลผู้ป่วยหลังการตรวจหรือทำหัตถการ ขณะพักฟื้นและเตรียมย้ายออกจากบริเวณพักฟื้น:

 1. ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการประเมินก่อนออกจากห้องที่ทำการตรวจหรือทำหัตถการเพื่อย้ายไปห้องพักฟื้นหรือหอผู้ป่วย
 2. ผู้ป่วยที่ได้รับยากดประสาทระดับปานกลาง (Moderate Sedation) และระดับลึก (Deep Sedation) จำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายไปยัง PACU หรือบริเวณอื่น ๆ สำหรับการพักฟื้นเพื่อได้รับการดูแลหลังการตรวจหรือทำหัตถการ
 3. ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป PACU หรือบริเวณสำ หรับพักฟื้นต้องมีเจ้าหน้าที่ซึ่งทราบสภาวะของผู้ป่วยไปด้วย ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินและดูแลอย่างต่อเนื่องระหว่างการเคลื่อนย้าย
 4. ในห้องพักฟื้น ผู้ป่วยต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในเรื่องสัญญาณชีพ สภาวะของออกซิเจนใน ร่างกาย การหายใจและระดับความรู้สึกตัว และมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะย้ายออกจาก บริเวณพักฟื้นได้
 5. บริเวณสำหรับพักฟื้น จะต้องมีอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังอาการและยาที่จำเป็น เช่นเดียวกับในสถานที่ที่ให้ยาระงับ ความรู้สึกระดับปานกลางเป็นอย่างต่ำและความช่วยเหลือ Advanced Cardiac Life Support (Pediatric Advanced Life Support กรณีผู้ป่วยเด็ก)
 6. พยาบาลทีเฝ้าระวังผู้ป่วยในห้องพักฟื้น ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการฝึกอบรมตามประเภทผู้ป่วยดังนี้
  1. กรณีดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ทีได้รับการระงับความรู้สึกระดับปานกลาง ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม BLS (Basic Life Support)
  2. กรณีดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ทีได้รับการระงับความรู้สึกระดับลึกหรือแบบทั่วตัวต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ACLS(Advanced Cardiac Life Support
  3. กรณีดูแลผู้ป่วยเด็กทีได้รับการระงับ ความรู้สึกระดับปานกลางขึ้นไป ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม PALS (Pediatric Advanced Life Support )
 7. พยาบาลที่เฝ้าระวังผู้ป่วยในห้องพักฟื้น ต้องมีความรู้ในเรื่องเกณฑ์การจำหน่ายผู้ป่วย โดยลงการบันทึกคะแนนดังกล่าวอย่างชัดเจนร่วมกับการ บันทึกเวลาที่ผู้ป่วยมาถึงและออกจากบริเวณพักฟื้น

เกณฑ์การอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากบริเวณพักฟื้น

 • มี Aldrete Score 8-10
 • ผู้ป่วยที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์นั้นจำเป็นต้องได้รับการดูแลต่อไป โดยอยู่ในห้องพักฟื้น(PACU) จนกระทั่งปกติและย้ายเข้าพักต่อที่แผนกผู้ป่วยใน

เกณฑ์การอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้าน

1.นอกเหนือจากมีคะแนน Aldrete Score ตามเกณฑ์แล้ว ผู้ป่วยจำเป็นต้อง

 • ได้รับการสังเกตอาการมาแล้วอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนกลับบ้าน
 • การทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตคงที่
 • ได้รับการจัดการเรื่องน้ำลาย เสมหะในทางเดินหายใจเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถบอกเวลา บุคคล สถานที่ได้ ปฏิบัติตามคำสั่งได้เหมาะสมกับอายุ
 • สามารถรับประทานของเหลว หรืออาหารอ่อนๆได้ตามคำสั่งของแพทย์
 • สามารถเดินได้

2.ผู้ป่วยควรมีญาติหรือผู้ดูแลที่เชื่อถือได้พากลับบ้าน หากไม่มีบุคคลดังกล่าวต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์ก่อนให้กลับที่พัก

3.โรงพยาบาลจะดูแลเรื่องความปลอดภัยและการดูแลที่เหมาะสมก่อนให้ผู้ป่วยกลับที่พัก

4.ผู้ป่วยและผู้ที่อยู่กับผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับอาหาร การใช้ยา กิจกรรมต่างๆ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมของโรงพยาบาล

สิ่งอำนวยความสะดวก

บนพื้นที่ 5,933 ตารางเมตร
อาคาร7ชั้น
33 ห้องทันตกรรม
2 ห้องทันกรรมแบบVIP
1 ห้องฉุกเฉิน
1 ห้องผ่าตัด
2 เตียงพักฟื้นและสังเกตอาการหลังผ่าตัด(PACU)
4 ห้องผู้ป่วยใน
1 ห้องปรึกษาแผนการรักษา
4 ห้องรังสีวินิจฉัย2มิติและ3มิติระบบดิจิตัล
2 ห้องประชุมเล็ก
1 ห้องประชุมใหญ่
ที่จอดรถชั้นใต้ดิน
ห้องน้ำผู้พิการ

กระบวนการด้านความสะอาดและความปลอดภัย

-แผนกส่วนกลางปราศจากเชื้อ
-ระบบป้องกันอัคคีภัย
-ระบบควบคุมควันไฟให้จำกัดในเฉพาะพื้นที่
-ระบบควบคุมคุณภาพน้ำส่วนกลาง
-ระบบการตรวจสอบและบรรจุเครื่องมือทางการแพทย์
-มีการดูแลทั้งขั้นตอนการบรรจุ,สังเกต,จัดเก็บ และแจกจ่ายอุปกรณืปราศจากเชื้อ

สรุป

ทางเลือกการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อการตรวจหรือทำหัตถการ ร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมในห้องผ่าตัด ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และสามารถทำนัดพบทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถามรายละเอียดทางเลือกการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อการตรวจหรือทำหัตถการ ร่วมกับการรักษาทางทันตกรรม ชนิดใดที่เหมาะกับคุณเมื่อเข้ารับบริการทางทันตกรรมที่มีความซับซ้อน กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ

Sukhumvit Dental Hospital

โรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวก

สุขุมวิทซอย 2

รายละเอียดเพิ่มเติม
Dental Sterilization

การควบคุม Sterilzation

ฝ่ายปราศจากเชื้อ Central Supply (CSSD)

รายละเอียดเพิ่มเติม
Digital Dentistry Concepts

แนวคิดทันตกรรมดิจิทัล

CT Scan Digital Flow & Digital Smile Design

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องปฏิบัติการทันตกรรมดิจิตอล

สแกนอัตโนมัติ & CAD / CAM อัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม
dental operating theatre

ห้องปฏิบัติการ

ทันตกรรมนอนหลับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Dental Technology

เทคโนโลยีทางทันตกรรม

เทคโนโลยีล้ำสมัย

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับไปด้านบน