ทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

Dr.Boworn Klongnoi

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย DDS., MD.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์ศัลยกรรม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • อังกฤษ
 • เยอรมัน
 • ไทย
Dr.Kittichote Boonsri

ทพ. กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSc.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Pranai Nakaparksin

ทพ. ประณัย นาคะปักษิณ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์

 • Master of Science in Dentistry, Indiana University, IN, USA
 • DDS., Mahidol University
 • Certificate in Prosthodontics, Indiana University, IN, USA
 • Certificate in Implant Dentistry, University of Florida, FL, USA
 • Certificate in Implant Dentistry, Loma Linda University, CA, USA
 • Diplomate, Canadian Board of Prosthodontics
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Associate fellow, American Academy of Implant Dentistry
 • Lecturer, Mahidol University
 • Ex-Lecturer, University of Florida
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Chatchai Kunavisarut

ผศ.รท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต DDS., MSc.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • DDS., Prince of Songkhla University
 • Certificate in Clinical Dentistry (Prosthodontics), University of North Carolina, USA
 • Certificate in Clinical Dentistry (Implantology), University of Florida, USA
 • Certificate in Clinical Dentistry (in Oral and Maxillofacial Surgery), University of Florida, USA
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Preeda Pungpapong

ผศ.รท.ทพ. ปรีดา พึ่งพาพงศ์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of North Carolina, USA
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina at Chapel Hill, USA
 • อังกฤษ
 • ไทย
รศ.ทพ.นพ. สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ DDS., MD.,

รศ.ทพ.นพ. สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ DDS., MD.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์ศัลยกรรม

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Science in Oral and Maxillofacial Surgery, Birmingham, UK
 • อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล
 • อังกฤษ
 • ไทย

รศ. ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล DDS.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์ศัลยกรรม

 • อาจารย์ประจำ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล ทันตแพทย์สภาประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม Loma Linda University CA. USA
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Ongart Puttipisitchet

ทพ. องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์

 • DDS , Faculty Of Dentistry , Mahidol University , Bangkok , Thailand
 • Master Degree in Maxillofacial Prosthetics and Dental Oncology, Mahidol University
 • Graduate Diploma in Clinical Science Programme in Maxillofacial Prosthetics (International Programme ), Mahidol University
 • Certificate in 1-Year Master Program in Implant Dentistry, University of
  California Los Angeles(UCLA), USA
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Kan Laohverapanich

ทพ. กานต์ เลาห์วีระพานิช DDS., MSC.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมรากเทียม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทพ. ภูรินทร์ หาญสกุล, DDS, MClinDent

ทพ. ภูรินทร์ หาญสกุล, DDS, MClinDent

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์ประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Master of Clinical Dentistry in Prosthodontics (Advanced Training), Eastman Dental Institute, University College London
 • Certificate in Implant Dentistry, New York University College of Dentistry
 • Fellowship of the International Congress of Oral Implantologists, USA
 • Diplomate of the International Congress of Oral Implantologists, USA
 • อังกฤษ
 • ไทย
หมอรากฟันเทียม สุขุมวิท

ทพญ. ชนาธิป ศรีสุเทพ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์โรคเหงือก, ทันตแพทย์ประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิคสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตศาสตร์และทันตกรรมประดิษฐ์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ชีววิทยาช่องปาก
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทันตแพทย์หญิง

ทพญ.ธนทร อัศวพลังพรหม DDS.

ทันตแพทย์รากฟันเทียม,ทันตแพทย์ศัลยกรรม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทันตกรรมรากเทียม ภาควิชาโรคเหงือกและรากเทียม New York University
 • ประกาศนียบัตร Oral Surgery (หลักสูตร 1 ปี) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Implant Dentistry (หลักสูตร 3 ปี) จาก New York University
 • อังกฤษ
 • ไทย
 • จีน

ทพ.กิติชัย จนะพันธ์ DDS.

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์โรคเหงือก

 • ทันแพทยศาสรบัณฑ มหาวทยาลัยธรรมศาสร์ 
 • ปรญญาเอก Doctor of Clinical Dentistry in Periodontology ควีนแมรี่ มหาวทยาลัยลอนดอน 
 • Membership in Periodontics (The Royal College of Surgeons of Edinburgh)
 • Diploma in Implant Dentistry (The Royal College of Surgeons of Edinburgh)
 • อังกฤษ
 • ไทย
คุณหมอธนสิน บุญทวีคุณ

ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ DDS.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์โรคเหงือก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาปริทันตวิทยา ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
 • Lecturer in dental implantology and periodontic sciences at Bangkok Thonburi University, Thai Association of Dental Implantology
 • Speaker at Thai Association of Periodontology annual congress
 • Speaker at Thai Association of Dental Implantology annual congress
 • Speaker at Pre-congress of Bangkok International Dental Implant Symposium 2022
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

Dr. Paitoon Rojanarat

ทพ. ไพฑูรย์ โรจนรัตน์ DDS.,

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง, ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ม สงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ม สงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ม สงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
 • อังกฤษ
 • ไทย
DR. NICHA CHONGSUVIWATWONG DDS.,

ทพญ. ณิชา จงสู่วิวัฒน์วงศ์ DDS.,

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อังกฤษ
 • ไทย
DR. RAPEEPAN

ทพญ.รพีพรรณ มนต์อารักษ์ DDS.,

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท esthetic restorative and implant dentistry program
 • Certificate of advance prosthodontics, UCLA.
 • ไทย
 • อังกฤษ
หมอรวิภา จันทนสถาน

ทพญ.รวิภา จันทนสถานDDS.,

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกทันตกรรมบูรณะ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr Natharoj

ทพ. ณัฐโรฒ คณูวัฒนา DDS.,

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Anchisa Weerasubpong DDS.,MS.

ทพญ.อัญชิสา วีระสืบพงศ์DDS., MS.

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง, ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Advanced implantology มหาวิทยาลัย UCLA สหรัฐอเมริกา 
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทพญ. ปิ่นมุก สุภาไชยกิจ

ทพญ. ปิ่นมุก สุภาไชยกิจDDS.,MSc.

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง, ทันตแพทย์ทั่วไป

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิต)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและรากเทียม)
 • มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (ยูซีแอลเอ) ประกาศนียบัตร-ทันตกรรมประดิษฐ์ 
 • DDS., Chiangmai University
 • MSc.,Chulalongkorn University ( Esthetic Restorative and Implant Dentistry)
 • Certificate in Advanced Prosthodontics, UCLA 
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทพญ.จินต์จุฑาภัค ทองดี

ทพญ.จินต์จุฑาภัค ทองดี DDs.

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง, ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 •  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Advanced implantology มหาวิทยาลัย UCLA สหรัฐอเมริกา 
 • Certificate of Pocket reduction and Crown lengthening, UCLA (USA)
 • Certificate of Advanced CBCT applications: Implant treatment planning, UCLA (USA)
 • Certificate of Update RPD therapy, UCLA (USA)
 • Certificate of PRF (Platelet rich fibrin), UCLA (USA)
 • Certificate of Suturing techniques and principles, UCLA (USA)
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทพ.จิรัชญ์ สวัสดิพงษ์

ทพ. จิรัชญ์ สวัสดิพงษ์ DDS.,

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตขั้นสูงทางด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงาม มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตหลักสูตรขั้นสูง fellowship มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิตหลักสูตรขั้นสูงด้าน Digital Dentistry มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Guest lecturer at the Greater New York Academy of Prosthodontics 68th Scientific Meeting on Injection molding technique, New York, NY
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทันตแพทย์ ยงยุทธ

ทพ. ยงยุทธ เอี่ยมพิทักษ์สกุล DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Pranai Nakaparksin

ทพ. ประณัย นาคะปักษิณ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์

 • Master of Science in Dentistry, Indiana University, IN, USA
 • DDS., Mahidol University
 • Certificate in Prosthodontics, Indiana University, IN, USA
 • Certificate in Implant Dentistry, University of Florida, FL, USA
 • Certificate in Implant Dentistry, Loma Linda University, CA, USA
 • Diplomate, Canadian Board of Prosthodontics
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Associate fellow, American Academy of Implant Dentistry
 • Lecturer, Mahidol University
 • Ex-Lecturer, University of Florida
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Ongart Puttipisitchet

ทพ. องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์

 • DDS , Faculty Of Dentistry , Mahidol University , Bangkok , Thailand
 • Master Degree in Maxillofacial Prosthetics and Dental Oncology, Mahidol University
 • Graduate Diploma in Clinical Science Programme in Maxillofacial Prosthetics (International Programme ), Mahidol University
 • Certificate in 1-Year Master Program in Implant Dentistry, University of
  California Los Angeles(UCLA), USA
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.paworn pornkittitheerakul

ทพ. ปวร พรกิตติธีรกุล DDS.,

ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr. Paitoon Rojanarat

ทพ. ไพฑูรย์ โรจนรัตน์ DDS.,

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง, ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ม สงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ม สงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ม สงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
 • ทันตแพทย์ชำนาญการ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
 • อังกฤษ
 • ไทย
dr.Chayapat Songpaisan DDS.,

ทพ. ชยภัทร ส่งไพศาล DDS.,

ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Peerapat Kaweewongprasert

ทพ. พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ DDS., MSD., FICD

ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์

 • Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University
 • Certificate of Residency in Advanced Prosthodontics, Indiana University School of Dentistry, USA
 • Master of Science in Dentistry, Indiana University School of Dentistry, USA
 • Fellowship, International College of Dentists, USA
 • Part-time Dental Implant Center & Prosthetic Faculty, Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University, Thailand
 • Part-time Dental Implant Center Faculty, Faculty of Dentistry Mahidol University, Thailand
 • Editor and Board of Committee, Thai Prosthodontics Association (TPA)
 • Board of Committee, Thai Association of Dental Implantology (TADI)
 • อังกฤษ
 • ไทย
หมอรากฟันเทียม สุขุมวิท

ทพญ. ชนาธิป ศรีสุเทพ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์โรคเหงือก, ทันตแพทย์ประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิคสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตศาสตร์และทันตกรรมประดิษฐ์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ชีววิทยาช่องปาก
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr Kuljirarnat

ทพญ. กุลจิราณัฐ จิตต์วีระโชติ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทพ. ภูรินทร์ หาญสกุล, DDS, MClinDent

ทพ. ภูรินทร์ หาญสกุล, DDS, MClinDent

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์ประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Master of Clinical Dentistry in Prosthodontics (Advanced Training), Eastman Dental Institute, University College London
 • Certificate in Implant Dentistry, New York University College of Dentistry
 • Fellowship of the International Congress of Oral Implantologists, USA
 • Diplomate of the International Congress of Oral Implantologists, USA
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์จัดฟัน

DR.WANVADEE SHEWINVANAKITKUL

ทพญ. วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล DDS., MSD.,

ทันตแพทย์จัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Master of Science in Dentistry, Case Western Reserve University, USA
 • Certificate in Orthodontics, Case Western Reserve University, USA
 • Craniofacial Orthodontic Fellowship, Rainbow Babies and Children’s Hospital, USA
 • Diplomate American Board of Orthodontics.
 
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Tita Chiwasuchin

ทพญ. ฐิตา ชิวะสุจินต์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์จัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MClinDent in Orthodontics (Advanced Training), Eastman Dental Institute, University College London
 • The diploma of Membership in Orthodontics of the Royal College of Surgeons of Edinburgh (MOrth)
 • Certificate in Invisalign Orthodontics, Align Technology, USA
 • Certificate in Brius Orthodontics
 • อังกฤษ
 • ไทย
DR.CHAROENCHAI JANKULPRASUT

ทพ. เจริญชัย เจนกุลประสูตร DDS., MSC.,

ทันตแพทย์จัดฟัน

 • DDS., Prince of Songkla University
 • MSc., Dental Science in Orthodontics, University of Queensland, Australia
 • Diplomate of Dental Board of Australia
 • Ex-lecturer Oral Health Centre of Western Australia (OHCWA), University of Western Australia
 • Member of Australian Dental Association (ADA)
 • Member of Australian Society of Orthodontics (ASO)
 • Member of Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA)
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทพ. ธานัน จารุประกร DDS., MSc.,

ทพ. ธานัน จารุประกร DDS., MSc.,

ทันตแพทย์จัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา (Thai Board of Orthodontics)
 • Part Time Instructor. Orthodontic Department, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
 • Part Time Instructor. Faculty of Dental Medicine, Rangsit University
 • President (2018-2020) / Executive Committee, Thai Association of Orthodontists
 • Vice President (2014-2016) / Secretary General (2010-2012) / Executive Committee, Asian Pacific Orthodontic Society
 • Council Member, World Federation of Orthodontists
 • อังกฤษ
 • ไทย
หมอจัดฟัน สุขุมวิท

ทพญ. ชิดชนก เศรษฐศิริสมบัติ DDS.,

ทันตแพทย์จัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Master of Philosophy (Dentistry) , University of Sydney
 • Doctor of Clinical Dentistry , Queen Mary University of London
 • Membership in Orthodontics (MOrth) by The Royal College of Surgeons of Edinburgh
 • Part time lecturer at the Department of Orthodontics at Walailak University 
 • อังกฤษ
 • ไทย
หมอทำฟัน เพลินจิต

ทพญ. กุลปรียา วิริยะอมรชัย DDS.,

ทันตแพทย์จัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 • Honorable Rewards for Class V Filling Challenge from Aj AMARA MOUNGMINGSUK Foundation
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Pornsak Tantapakul

ทพ. พรศักดิ์ ตันตาปกุล DDS., MSc.,

ทันตแพทย์จัดฟัน

 • DDS., Prince of Songkla University
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University of London, UK
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Taiwan
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Japan
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

Dr.Boworn Klongnoi

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย DDS., MD.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์ศัลยกรรม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • อังกฤษ
 • เยอรมัน
 • ไทย
ผศ.ทพ. วินัย กิตติดำเกิง

ผศ.ทพ. วินัย กิตติดำเกิง DDS.,

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Clinical Fellowship in Oral and Maxillofacial Surgery The University of Texas, Southwestern Medical Center at Dallas, Texas, USA.
 • อนุมัติบัตรผู้ชำนาญการสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา
 • Diplomate, The American Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Specialty in Oral and Maxillofacial Surgery on Corrective jaw surgery, trauma, Pathology, Preprosthetic and reconstructive surgery, Dental implant, Infection
 • อังกฤษ
 • ไทย
รศ.ทพ.นพ. สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ DDS., MD.,

รศ.ทพ.นพ. สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ DDS., MD.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์ศัลยกรรม

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Science in Oral and Maxillofacial Surgery, Birmingham, UK
 • อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล
 • อังกฤษ
 • ไทย

รศ. ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล DDS.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์ศัลยกรรม

 • อาจารย์ประจำ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล ทันตแพทย์สภาประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม Loma Linda University CA. USA
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Jareewan Polchai

ทพญ. จรีวรรณ พลชัย DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันต์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยกรรมช่องปาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทพญ. จณิสตา เล็กวิจิตรธาดา DDS., MSc.,

ทพญ. จณิสตา เล็กวิจิตรธาดา DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทันตแพทย์หญิง

ทพญ.ธนทร อัศวพลังพรหม DDS.,

ทันตแพทย์รากฟัน,ทันตแพทย์ศัลยกรรม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทันตกรรมรากเทียม ภาควิชาโรคเหงือกและรากเทียม New York University
 • ประกาศนียบัตร Oral Surgery (หลักสูตร 1 ปี) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Implant Dentistry (หลักสูตร 3 ปี) จาก New York University
 • อังกฤษ
 • ไทย
 • จีน
หมอศัลยกรรม เพลินจิต

ทพญ. ศิรินุช จันทรวัฒนะ DDS.,

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตแพทยสภา
 • Certifificate of advance clinical traning for Oral and Maxillodacial Surgery-Full Scope at Tohoku University Japan
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทพญ.จุฑาทิป ประสานสุทธิพร

ทพญ.จุฑาทิป ประสานสุทธิพร DDS.,

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศณียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม จุฬาลงกรณ์มหาิทยาลัย
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

DR. KONGTHUM WIMONSUTTHIKUL DDS., MSC.,

ทพ. คงธรรม วิมลสุทธิกุล DDS., MSc.,

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อังกฤษ
 • ไทย
DR.JARANYA POLCHAI

ทพญ. จรัญญา พลชัย DDS.,

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิทยาเอนโดดอนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สมาชิกทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทพญ.จิริหทัย พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ทพญ. จิริหทัย พึ่งบุญ ณ อยุธยา DDS.,

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนด์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Committee of Thai Endodontics Association
 • Part-Time Instructor at Faculty of Dentistry, Rangsit University
 • อังกฤษ
 • ไทย
ผศ.ทพญ.อรฤดี สุรัตนสุรางค์

ผศ.ทพญ.อรฤดี สุรัตนสุรางค์ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSc in endodontics(Merit), UCL, UK, สหราชอาณาจักร
 • Assistant professor at faculty of dentistry Mahidol University
 • Part time Lecturer at faculty of dentistry, Srinakharinwirot University
 • Speaker at Mahidol continuining education in Endodontic topic
 • Research Presentation in European Society of Endodontic Biennial Congress
 • Member of Thai Dental Coucil,The dental association of Thailand
 • Member of European society of endodontics
 • Member of British endodontic society, UK
 • Member of Thai endodontic society, Thailand
 • Clinical microscopic in endodontics
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์โรคเหงือก

Dr.Jareewan Polchai

ทพญ. จรีวรรณ พลชัย DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันต์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยกรรมช่องปาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • อังกฤษ
 • ไทย

ทพญ. พิณชุดา โภชนสมบูรณ์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์โรคเหงือก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อังกฤษ
 • ไทย
หมอรากฟันเทียม สุขุมวิท

ทพญ. ชนาธิป ศรีสุเทพ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์โรคเหงือก, ทันตแพทย์ประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิคสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตศาสตร์และทันตกรรมประดิษฐ์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ชีววิทยาช่องปาก
 • อังกฤษ
 • ไทย

ทพ.กิติชัย จนะพันธ์ DDS.

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์โรคเหงือก

 • ทันแพทยศาสรบัณฑ มหาวทยาลัยธรรมศาสร์ 
 • ปรญญาเอก Doctor of Clinical Dentistry in Periodontology ควีนแมรี่ มหาวทยาลัยลอนดอน 
 • Membership in Periodontics (The Royal College of Surgeons of Edinburgh)
 • Diploma in Implant Dentistry (The Royal College of Surgeons of Edinburgh)
 • อังกฤษ
 • ไทย
คุณหมอธนสิน บุญทวีคุณ

ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ DDS.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์โรคเหงือก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาปริทันตวิทยา ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
 • Lecturer in dental implantology and periodontic sciences at Bangkok Thonburi University, Thai Association of Dental Implantology
 • Speaker at Thai Association of Periodontology annual congress
 • Speaker at Thai Association of Dental Implantology annual congress
 • Speaker at Pre-congress of Bangkok International Dental Implant Symposium 2022
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทพญ. เหมือนจันทร์

ทพญ. เหมือนจันทร์ เลิศวิวัฒน์กุล DDS.,

ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr. Ticha Kanchanapoomi

ทพญ. ทิชา กาญจนภูมิ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
 • อังกฤษ
 • ไทย
หมอฟัน สุขุมวิท 2

ทพญ. นิภาภัทร ชิตชูตระกูล DDS.,

ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อังกฤษ
 • ไทย

ทพ. อภิสฤษฎิ์ ชลภัทรอภิวิชญ์ DDS.,

ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1
 • International Exchange Programme, Tokyo Medical and Dental University
 • Winner of Clinical Research in Dentistry & Oral Presentation, Chulalongkorn University
 • Committee of International Association of Dental Students, FDI World Dental Association
 • Representative of Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University in Poster Presentation, Dentsply Sirona SCADA Programme
 • Conference Organising Committee for FDI Annual World Dental Congress & International Association for Dental Research (IADR) Asia – Pacific Meeting
 • Member of Thai Dental Council, The Dental Association of Thailand
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทพญ. วิสาลักษณ์

ทพญ. วิสาลักษณ์ ปัญญาวัฒนานนท์ DDS.,

ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทันตกรรมรากเทียม(1ปี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทพญ. ปิ่นมุก สุภาไชยกิจ

ทพญ. ปิ่นมุก สุภาไชยกิจDDS.,MSc.

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง,ทันตแพทย์ทั่วไป

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิต)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและรากเทียม)
 • มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (ยูซีแอลเอ) ประกาศนียบัตร-ทันตกรรมประดิษฐ์ 
 • DDS., Chiangmai University
 • MSc.,Chulalongkorn University ( Esthetic Restorative and Implant Dentistry)
 • Certificate in Advanced Prosthodontics, UCLA 
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทพญ.จินต์จุฑาภัค ทองดี

ทพญ.จินต์จุฑาภัค ทองดี DDs.

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์ประดิษฐ์, ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 •  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Advanced implantology มหาวิทยาลัย UCLA สหรัฐอเมริกา 
 • Certificate of Pocket reduction and Crown lengthening, UCLA (USA)
 • Certificate of Advanced CBCT applications: Implant treatment planning, UCLA (USA)
 • Certificate of Update RPD therapy, UCLA (USA)
 • Certificate of PRF (Platelet rich fibrin), UCLA (USA)
 • Certificate of Suturing techniques and principles, UCLA (USA)
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr.Anchisa Weerasubpong DDS.,MS.

ทพญ. อัญชิสา วีระสืบพงศ์ DDS.,MS.

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง, ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Advanced implantology มหาวิทยาลัย UCLA สหรัฐอเมริกา 
 • อังกฤษ
 • ไทย
DR. PACHARAKAMOL POOLSUWAN DDS.,

ทพญ. พชรกมล พูลสุวรรณ DDS.,

ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อังกฤษ
 • ไทย
Nutthapob Jongkajornpong

ทพ. ณัฎฐ์ธภพ จงขจรพงษ์ DDS.,

ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

ทพ. เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ DDS.,

ทพ. เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ DDS.,

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก, ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificate of Attendance of International Exchange program (Pediatric Dentistry); Tufts University School of Dental Medicine.
 • อังกฤษ
 • ไทย
Dr. Varangkanar Jiraratanasopa

ผศ. ดร.ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา DDS., MSC.,

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก, ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificate in Clinical Dentistry (Pediatric Dentistry), University of Queensland, Australia
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตร (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) ทันตแพทยสภา
 • อังกฤษ
 • ไทย
ทันตแพทย์สำหรับเด็ก โรงพยาบาลฟัน

ทพญ. ภัทรวรรณ สีบุญเรือง DDS., MSC.,

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมเด็ก)
 • อังกฤษ
 • ไทย

ทพญ.สุธาสินี เกตานนท์ DDS.,

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • อังกฤษ
 • ไทย

ทพญ. รติรัตน์ แคล้วภัย DDS.,

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

 • ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก หลักสูตร 2 ปี 
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน

วิสัญญีแพทย์

Lt.Col. Krisana Nongnuang, MD.

พ.ท.นพ.กฤษณะ นองเนือง ,MD.

วิสัญญีแพทย์

 • Mahidol University (Phramongkutklao College of Medicine) M.D. (First Class Honors and Gold Medal Award)
 • Certificate of Anesthesiology, The Royal College of Anesthesiologist of Thailand
 • Certificate of Cardiovascular and Thoracic anesthesia, The Royal College of Anesthesiologist of Thailand
 • Certificate of Cardiac anesthesia, Bundeswehrkrankenhaus Koblenz, Germany
 • อังกฤษ
 • เยอรมัน
 • ไทย
พญ. วรรณวิภา มาลัยทอง

พ.ท.พญ.วรรณวิภา พฤกษะริตานนท์ ,MD.

วิสัญญีแพทย์

 • Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol UniversityClinical fellowship in Pain Management
 • Phramongkutklao Hospital Diploma of the Thai Board of Anesthesiology
 • Phramongkutklao College of Medicine, Mahidol University Degree of Medical Doctor
 • Outstanding anesthesiology residency award
 • Academic excellence certificate for first year student in Science
 • Behavior excellence certificate
 • Academic excellence certificate for cumulative
 • อังกฤษ
 • ไทย
พญ. นันทรัตน์ ชีวะก้องเกียรติ

พญ.นันทรัตน์ ชีวะก้องเกียรติ ,MD.

วิสัญญีแพทย์

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • สาขาเฉพาะทางวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Basic Life Support (BLS), Instructor
 • Advance Cardiac Life Support (ACLS), Provider
 • Regional Anesthesia Ramathibodi Conference
 • Evidence-based Clinical update : Strategy for safe and EfficientBlocks in Orthopedic Surgery
 • ผลงานวิจัย BacterialContamination Study in Reusing Anesthetic Breathing Systems
 • อังกฤษ
 • ไทย
ผศ.พญ.ธันชุดา สำเภาเงิน MD.

ผศ.พญ.ธันชุดา สำเภาเงิน ,MD.

วิสัญญีแพทย์

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Fellowship in Maxillofacial Anesthesiology โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
 • อังกฤษ
 • ไทย
นพ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย MD.,

พ.ต. นพ.ชาติชาย เมศร์จันทร์ฉาย ,MD.

วิสัญญีแพทย์

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตรแพทยสภา สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • Certificate of Anesthesiology, The Royal College of Anesthesiologist of Thailand
 • ACLS provider (TRC)
 • PALS provider/instructor (TRC)
 • อังกฤษ
 • ไทย
กลับไปด้านบน