สะพานฟัน

Tooth bridge

สะพานฟันคืออะไร

สะพานฟันเป็นหน่วยของครอบฟันรวมเข้าด้วยกันเพื่อแทนที่ช่องว่างที่หายไปที่มีการสนับสนุนฟันที่มีอยู่

สะพานฟันอาจจะทำ:

 • เพื่อแทนที่ช่องว่างที่หายไประหว่างฟันรองรับ 2 ซี่ติดกัน
 • วางไว้เหนือเสารากฟันเทียมเพื่อแทนที่ฟันที่หายไปหลายซี่

ประโยชน์ของสะพานฟัน

 • มันดูเป็นธรรมชาติ
 • คุณสามารถเลือกรูปร่างขนาดและเฉดสี

 

ศูนย์ทันตกรรมบูรณะ

เพื่อฟื้นฟูรอยยิ้มและฟันของคุณ BIDH มีห้องทันตกรรมดิจิทัลในสถานที่เพื่อสร้างสะพานเซอร์โคเนียเซรามิกทั้งหมดของคุณ การใช้เทคโนโลยี CAD / CAM การค้นหาการรักษาที่ BIDH ช่วยให้สามารถกำหนดเวลาการรักษาได้อย่างรวดเร็ว เฉดสีและรูปร่างอาจมีการปรับกับคุณที่ chairside ระหว่างการเยี่ยมชมของคุณกับเรา

ห้องปฏิบัติการทันตกรรม การออกแบบรอยยิ้มดิจิตอล (DSD)

ทันตกรรมประดิษฐ์

ความเชี่ยวชาญทันตกรรมเพื่อความงาม

ประเภทของสะพานฟัน

สะพานมีหลายประเภทได้แก่ :

 1. สะพานฟันแบบธรรมดา : สะพานฟันแบบธรรมดาจะประกอบด้วยครอบฟันลอยหนึ่งซี่หรือมากกว่า (Pontic) ที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป เป็นตัวเชื่อมครอบฟันที่ยึดติดบนฟันซี่ข้างเคียง การทำครอบฟันประเภทนี้เป็นที่นิยมทำกันโดยทั่วไป
 2. สะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเดียว : จะมีฟันซี่ข้างเคียงเพียงซี่เดียวที่ใช้ในการเกาะยึดสะพานฟัน
 3. สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์ : เป็นการทำสะพานฟันที่มีแกนโลหะหรือวัสดุพอร์ซเลนที่ใช้ยึดติดด้านหลังของฟันสองซี่ด้านข้าง
 4. สะพานฟันรองรับบนรากฟันเทียม : เป็นการทำสะพานฟันเพื่อทดแทนฟันระหว่างรากเทียมสองซี่
สะพานฟันบนรากฟันเทียม

วัสดุที่ใช้ทำสะพานฟันมีหลากหลายเช่นเดียวกับครอบฟัน ได้แก่ :

 • โลหะผสม หรือ ทองคำ
 • พอร์ซเลนผสมกับโลหะ
 • เซรามิกส์ล้วน
 • วัสดุบูรณะฟันเรซินคอมโพสิท

ซึ่งแต่ละวัสดุจำมีประโยชน์การใช้งานต่างกัน สามารถอ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ ครอบฟัน

ประเภทของครอบฟัน
traditional dental bridge

สะพานฟันแบบธรรมดา

bridge cantilever

สะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเดียว

bridge maryland

สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์

ขั้นตอนการทำสะพานฟันแบบธรรมดา

consultation cosmetic dentistry

การวางแผนการรักษา

Tooth bridge

ห้องปฏิบัติการสร้างและประดิษฐ์สะพาน

Tooth bridge

สะพานฟัน

1. ตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษา

ครั้งแรกที่เข้ามาพบทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์ เพื่อปรึกษาทางเลือกในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป จะมีการเอ็กซเรย์และพิมพ์ปากทำแบบจำลอง

แต่ถ้ามีฟันที่ควรถอนด้วย ปกติจะแนะนำให้ถอนฟันก่อนและรอหลังจากกระดูกและเหงือกหายดี ประมาณ 2 เดือน จึงเริ่มทำสะพานฟัน

2. เตรียมฟันที่อยู่ติดกัน

ระหว่างการรักษาด้วยสะพานฟัน ทันตแพทย์จะเตรียมฟันไว้ด้วยการพิมพ์ปากด้วยแม่พิมพ์ หรือ สแกนแบบดิจิตอลภายในช่องปาก และถูกส่งไปยังห้องแลปเพื่อทำสะพานฟัน

ห้องแลปจะสร้างสะพานฟันตามสีและวัสดุที่เลือก ทันตแพทย์จะติดสะพานฟันชั่วคราวให้คนไข้เพื่อปกป้องฟันไว้และใช้งาน ระหว่างรอชิ้นงานสะพานฟันแบบถาวร

3. การยึดสะพานฟัน

เมื่อได้รับชิ้นงานสะพานฟันมาแล้ว แพทย์จะรื้อสะพานฟันชั่วคราวออกและติดยึดสะพานฟันแบบถาวรบนฟัน การตรวจเช็คและการปรับแต่งสะพานฟันให้มีความเหมาะสมที่สุด

ข้อปฏิบัติหลังจากการเข้ารับการทำสะพานฟัน

ให้ดูแลทำความสะอาดเช่นเดียวกับฟันธรรมชาติทั่วไป

 • ควรทำความสะอาดอย่างถูกวิธีด้วยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน
 • รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานหรือกัดอาหารที่มีความแข็ง
กลับไปด้านบน ทันตกรรมประดิษฐ์

Dental Bridge

Tooth bridge

Dental Bridge

Dental bridges are units of dental crowns joined together to replace missing gaps that has existing teeth support. 

Benefits of Dental Bridges

 • it is natural-looking 
 • you can choose the shape, size and shades
 • a fixed replacement solutions, unlike dentures that can slip and slide
 • relative quick treatment timing completed within 2 to 3 visits as compared to dental implants and dentures
 • ease of maintenance and care similar to taking care of natural teeth

Uses of Tooth Bridge

 • to replace missing gap between 2 adjacent support teeth
 • placed over dental implants posts to replace multiple missing teeth

Restorative Comestic Dentistry Center

To restore your smile and teeth, BIDH has an on-site digital dental laborotory to make your all ceramic zirconia bridges. Using CAD/CAM technologies, seeking treatment at BIDH allows for shorted treatment timings. Shade and shape may be adjusted with you at chairside during your visits with us.

Thailand’s Leading Restorative Dental Specialists

DSD digital smile cosmetic

Customized Smile Profile

by DSD Master Expert

Digital Smile Design
All ceramic crowns

CAD/CAM Digitalized Lab

Computerized Milling for Zirconica Crowns

Digital Lab

Prosthodontics

Cosmetic Dental Specialization

Type of Dental Bridge

There several constructs of dental bridges:

 1. Traditional Dental Bridges : consists one or more pontics (fake teeth) that are cemented onto the teeth adjacent to your missing tooth. The standard and most commonly done type of bridge treatment
 2. Cantilever Bridges : the pontic is supported by on one side
 3. Maryland Bridges : consists of a pontic that is held in place by a metal or porcelain framework bonded onto the backs of the two teeth adjacent
 4. Implant-Supported Bridges : supported by dental implants, bridge is suspended between two implant-supported crowns
Dental Implant Bridges

Like crowns, there are also several types of materials that may be used to form bridges:

 • Metal alloys or gold
 • Porcelain-fused-to Metal (PFM)
 • All Ceramics
 • Composite resin

Each type of material has its advantrages, you are able to read more on types of dental crowns.

More on Types of Dental Crowns
traditional dental bridge

Traditional Tooth Bridge

bridge cantilever

Cantilever Tooth Bridge

bridge maryland

Maryland Dental Bridge

Procedure for Traditional Tooth Bridge

consultation cosmetic dentistry

Treatment Planning

Tooth bridge

Tooth Prep Labwork

Tooth bridge

Dental Bridge

1. Treatment Plan & Diagnoses

During your first visit, your prosthodontist discuss with you on options for missing teeth replacement. X-ray and a tooth impression may be taken as a model wax up.

If there is an existing tooth requiring removal, the tooth is normally first removed and left to heal for about 2 months. Only after bone and gumline has properly healed will the the dental bridge then begin.

2. Adjacent Teeth Preparation

During your tooth bridge treatment, the teeth that is ajacent to the missing gap is prepared, Your prosthodontist takes a tooth impression either through moulds or with a digital intraoral scanner of the prepared teeth and sends this to the dental laboratory.

The lab builds and fabricates your new bridge corresponding based on selected teeth shade and material. Temporary crowns are placed over the prepared tooth to cover and protect your tooth while waiting for delivery of the bridge.

3. Bonding of Dental Bridge

On delivery of the tooth bridge, your dentist remove the temporary crowns and fits the bridge into place. The bridge is adjusted and confirmed with you before permanent bonding onto the side teeth.

Your prosthodontist checks your occlusion bite and makes some final adjustments to ensure proper fit.

Tooth Bridge Post Care Instuctions

Dental bridges are maintain simliar to your normal natural teeth and crowns.

 • follow good oral hygiene with brushing and flossing
 • maintain a healthy diet
 • avoid biting on hards foods

Teeth Bridge FAQs

How much is a tooth bridge cost?

The cost of your tooth bridge will vary with your bridge type. For traditonal dental bridges that is most commonly done, the tooth bridge cost is calculated using the cost per crown multiply by the number of units within the tooth bridge.

For example, if you need to replace 2 missing front tooth with a bridge of 4 unit crowns and you have chosen all ceramic zirconia crown at our thailand dental clinic at 18,000 baht (estimated USD$565 per crown), the total cost of your tooth bridge will be 18,000 baht per crown x 4 unit crowns = 72,000 baht (estimated USD$2,260).

How long to dental bridges lasts?

Traditional dental bridges can lasts for 5 years and above. With good oral hygiene and regular checkups, it can lasts for over 10 years. How long any prostheses last will vary with your personal habits, care, use and lifestyle. For dental bridges, it is important to keep your existing anchor tooth healthy.

Most old dental bridges replacement our dentists sees our thailand dental clinic are replaced from decay or having loose anchor teeth that holds the dental bridge in place.

Back to Top Other Missing Teeth Replacement Options

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า