ประกันทางทันตกรรมที่โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

Teeth Fillings

การรับประกันทางทันตกรรม

ขั้นตอนการทำทันตกรรมของโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลนั้นขึ้นอยู่กับการควบคุมมาตรฐานที่ชัดเจน ทำให้มั่นใจได้ถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องดูแลและรักษาฟันและเหงือกของคุณต่อไปหลังจากได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลทันตกรรมของเรา

กรุณาทำการตรวจสุขภาพฟันของคุณกับทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในระยะยาวและเพื่อให้แน่ใจว่าการรับประกันทางทันตกรรมของคุณจะถูกต้อง แม้จะมีมาตรฐานการควบคุมที่สูงแต่งานทันตกรรมบางครั้งก็ไม่สามารถอยู่ได้นานเท่าที่ควรเนื่องจากปัจจัยหลายประการ โรงพยาบาลทันตกรรมของเราให้การรับรองในงานที่เกี่ยวกับงานทางทันตกรรมเท่านั้น

dental guarantee

วีเนียร์, ครอบฟัน, สะพานฟัน, วีเนียร์และฟันปลอม

 • ครอบฟัน, สะพานฟัน และฟันปลอมมีการรับประกันทันตกรรม 2 ปี
 • พอร์ซเลนวีเนียร์, อินเลย์และออนเลย์มีการรับประกันทันตกรรม 1 ปี
 • วันที่เริ่มต้นระยะเวลาการรับประกันฟันจะนับจากวันที่กำหนดของฟันทำงาน
 • โรงพยาบาลทันตกรรมของเราไม่มีนโยบายให้ส่วนลด คืนเงินหรือชำระคืนค่ารักษาทางทันตกรรม
 • งานทันตกรรมจะอยู่ภายใต้การรับประกันที่จะได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม โดยทันตแพทย์ของเราในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเท่านั้น
 • ในการเรียกร้องการรับประกันความผิดปกติจะต้องได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังโรงพยาบาลทันตกรรมของเราภายในระยะเวลารับประกันสองปี
 • ฟันผุซ้ำซ้อน, การติดเชื้อเหงือก, ภาวะเหงือกล่นและปัญหาที่เกิดจากฟันโดยรอบ / ใกล้เคียงหรืออุบัติเหตุหลังจากงานทันตกรรมไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกันฟัน
 • โรงพยาบาลทันตกรรมของเราจะไม่รับผิดชอบต่อการรักษาคลองรากฟันที่คาดการณืไม่ได้หลังจากมีการเตรียมฟันสำหรับครอบฟันและสะพานฟัน
 • การรับประกันสามารถใช้ได้กับการใช้งานที่เหมาะสมจากผู้ป่วย การตรวจสุขภาพประจำปีมีความสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาวของการรักษา ระยะเวลาในการรักษาของคนไข้จะขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาหลังการรักษาและการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอกับทันตแพทย์

ทันตกรรมรากฟันเทียม

 • เสาร์ของรากฟันเทียมทุกกรณีมีการรับประกันทันตกรรม 5 ปี อุปกรณ์ทันตกรรมรากเทียมทั้งหมดมีการรับประกันฟัน 2 ปี
 • ค่าธรรมเนียมทันตกรรมรากฟันเทียมไม่มีนโยบายคืนเงินหรือให้ส่วนลด แม้โรงพยาบาลของเราจะมีอัตราการฝังรากเทียมที่ประสบความสำเร็จสูง ก็อาจเป็นไปได้ที่การเชื่อมประสานกันของรากฟันเทียมกับกระดูกขากรรไกรอาจไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ ที่อาจไม่อยู่ในการควบคุมของทันตแพทย์ หากจำเป็นปลูกกระดูกหรือใช้วัสดุอื่นๆ จะมีค่าผ่าตัดเพิ่มขึ้น
 • หากการวางตำแหน่งรากฟันเทียมครั้งแรกไม่สำเร็จ การวางรากฟันเทียมครั้งที่สองและการผ่าตัดจะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฝังรากเทียมของเราที่โรงพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรากฟันเทียม 
 • ในการเรียกร้องการรับประกัน ความผิดพลาดใด ๆ จะต้องได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังโรงพยาบาลของเราภายในระยะเวลารับประกันตามที่กำหนด
 • การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ หากมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขรากฟันเทียมโดยทันตแพทย์คนอื่นหลังการรักษา

การรับประกันการรักษาครอบคลุมค่าทันตแพทย์และค่าวัสดุ อย่างไรก็ตามการรับประกันจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก ค่าใช้จ่ายทันตกรรมในต่างประเทศที่ทำโดยทันตแพทย์คนอื่นในประเทศของผู้ป่วยที่ทำการรักษาหรือการสูญเสียที่อาจตามมา

การรับประกันทางทันตกรรมในประเทศไม่ครอบคลุมความเสียหายของงานทันตกรรมที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับทันตแพทย์คนอื่น BIDH จะไม่รับผิดชอบงานทันตกรรมก่อนหรือหลังงานทันตกรรม ซึ่งเป็นการรักษาที่ต่อเนื่อง การรับประกันทางทันตกรรมจะเป็นโมฆะหากงานทันตกรรมได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไขโดยทันตแพทย์คนอื่นหลังการรักษา เว้นแต่ผู้ป่วยจะได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขด้วยความยินยอมจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมของเรา โดยสามารถแจ้งได้ที่ contact@thailanddentalhospital.com

Dental Warranty

Teeth Fillings

Dental Warranty

Bangkok International Dental Hospital dental procedures are based on evident based standard controls. This ensures effective and safe treatment. It is important that you continue to care and maintain your teeth and gums after seeking treatment at our dental hospital.

Please do make your bi-annual dental checkup with your dentist for long-term results and to ensure your dental warranty is kept valid. Despite the high control standards, dental works occasionally do not last for as long as expected due to various reasons. Our bangkok dental hospital provides a LOCAL guarantee on dental labworks.

dental guarantee

Veneers, Crowns, Bridges, Veneers & Dentures

 • All dental crowns, bridges and dentures labworks has a 2 year LOCAL dental warranty
 • All porcelain veneers, ceramic inlays and onlays labworks has a 1 year LOCAL dental warranty
 • The warranty period start date is counted from the fixation date of above teeth works
 • Our dental hospital does not rebate, refund or reimburse dental treatments
 • Dental works under warranty will be adjusted, repaired, replaced by our dentists in Bangkok, Thailand only
 • To claim warranty, faults must be formally informed to our dental hospital within the two year local warranty period
 • Secondary cavities, gum infection, gum recession and issues arising from surrounding/adjacent teeth or accidents after the dental work is not covered under the one year local warranty
 • Our dental hospital is not liable for any unforeseen root canal treatment after having tooth/teeth prepared for crown & bridgework
 • The warranty is applicable with reasonable use from patient. Annual checkups are important for the long-term success of treatments. How long your treatment lasts depends on post care maintenance and regular professional checkup with your dentist.

Dental Implants

 • All dental implants fixture posts has a 5 year LOCAL dental warranty; All dental implant prosthetics has a 2 year LOCAL warranty
 • Dental implant fees are not rebated or refunded. Despite having high success implant rates at our center, it is possible that osseointegration of the dental implant with jaw bone may not occur due to various reasons that may not be within your dentist control
 • Should the first implant placement be unsuccessful, a second implant placement and operation will be performed by our implantologist at our center without charge for the dental implant. However should any bone grafts, sinus lift or other materials be required, charges apply.
 • To claim warranty, any faults must be formally informed to our clinic within the stated local warranty period
 • The local warranty will be voided if the dental implants are adjusted or modified by other dentists post treatment

The treatment guarantee covers doctor fees and material costs. It does not however cover the cost of travel, accommodation, overseas dental expenses made by other dentists back home done post treatment or consequential losses that may be incurred.

The local dental warranty does not cover damage of dental works caused by or related to other dentists work done post treatrment. BIDH does not take responsibility for prior or continual dental works. The dental warranty will be voided if the dental works are adjusted or modified by other dentists after treatment, unless you have given prior written notice of adjustments or modifications with our dental specialists consent/response is given to us by written email at contact@thailanddentalhospital.com. Our details is also available on our contact us page.

Back to Dental Fees

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า