การรักษารากฟัน

root canal surgery

การรักษารากฟัน

เมื่อคุณปวดฟัน อาจเป็นไปได้ว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นที่รากฟันของคุณ การรักษารากฟัน เชื้อแบคทีเรียและการติดเชื้อภายในรากฟันจะถูกกำจัดออก เพื่อรักษาฟันธรรมชาติที่ยังใช้งานได้

เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการใช้กล้องจุลทรรศน์ เครื่องตรวจฟัน และการถ่ายภาพนรังสีระบบดิจิตอล ในโรงพยาบาลทันตกรรม BIDH เพื่อการรักษาที่ปลอดภัย แม่นยำ และรองรับการรักษารากฟันที่ซับซ้อนมากขึ้นได้

การรักษารากฟันช่วยแก้ปัญหาฟันและโพรงประสาทของรากฟันที่ตาย โพรงประสาทฟันเป็นเนื้อเยื่ออ่อนภายในฟันที่มีเส้นประสาทหลอดเลือดและเนื้อเยื้อเกี่ยวกับฟัน เริ่มตั้งแต่ตัวฟันถึงปลายรากในกระดูกของกราม เมื่อโพรงประสาทฟันติดเชื้อ อาการปวดและบวมอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดฟัน การรักษารากฟันจะกำจัดเชื้อที่โพรงประสาทฟันออก แล้วทำความสะอาดโพรงประสาทฟัน หากไม่มีอาการเพิ่มเติม รากฟันจะถูกปิดด้วยการอุดรากฟัน

หลังจากการรักษารากฟัน ฟันจะเปราะ แตกง่ายขึ้นในระยะยาว โดยปกติแล้วจะมีการปักเดือยฟันและทำครอบหลังจากรักษารากฟันเสร็จ เพื่อเสริมความแข็งแรงแก่ฟันของคุณ

ขั้นตอนการรักษารากฟัน

การถ่ายเอ็กซเรย์ในช่องปากจะถูกถ่ายก่อนการรักษารากฟันเพื่อดูรายละเอียดภายในรากฟันของคุณ โดยปกติจะมีการถ่ายเอ็กซเรย์เพิ่มเติมในระหว่างและหลังการรักษารากฟันเสร็จสิ้น

ในระหว่างการรักษารากฟัน คุณหมอจะทำการกรอฟันเข้าไปจนถึงโพรงประสาทฟัน เชื้อแบคทีเรียจะถูกกำจัดออก และจะขยายคลองรากฟันเพื่อทำความสะอาด

หากติดเชื้อรุนแรง คุณหมอจะทำการใส่ยาไปในโพรงประสาทฟันเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรียและป้องกันการติดเชื้อเพิ่ม และจะทำการอุดฟันชั่วคราวเพื่อป้องกันเชื้อโรค การทำความสะอาดและการใช้ยาเพิ่มเติมอาจทำได้ในกรณีที่ยังคงมีอาการปวดอยู่ หรืออาจใช้ยาในช่องปากเพื่อช่วยควบคุมการติดเชื้อ

หากฟันของคุณไม่มีอาการติดเชื้อแล้ว คลองรากฟันจะถูกอุดปิดถาวร เพื่อให้กระบวนการรักษารากฟันเสร็จสมบูรณ์ และอาจมีการปักเดือยฟันและทำครอบฟันเพื่อเป็นการป้องกันฟันแตกต่อไป

root canal surgery
carl zesis microscope
กลับไปด้านบน

Endodontics

root canal surgery

Endodontic Treatment

When you get a toothache, it is likely that infection has incurred within your tooth root affecting nerves. With root canal treatment, bacteria and infection within the roots of teeth may be treated. Endodontic treatment saves natural teeth that was once simply removed.

Endodontic treatments resolve tooth pulp and pulp problems of a dieased tooth root. Dental pulp is the soft tissue inside a tooth that contains nerves, blood vessels and connective tissue. It extends from the crown of the tooth to the tip of the root in the bone of the jaws. When the pulp is diseased, pain and swelling can result causing toothaches. Your endodontist or root canal dentist removes the diseased pulp. The tooth root canal is cleaned. If there are no further symptons, the canal is sealed with fillings.

After root canal treatment, tooth root becomes non-viable. Tooth bone can become fragile and darken over the long-run. Internal bleaching is sometime dones to resolve a darken tooth. To complete the root canal treatment process, a post is normally inserted followed by core buildup and a crown done to encase and strenghten your tooth. 

Endodontics

Endodontic Dental Specialization

BIDH Endodontic Dental Clinic

Advance endodontic technologies such as the use of endodontic microscopes, tooth apex diagnostic machines and digital intraoral imaging are used at BIDH dental center to enables safer, more precise and complex endodontic treatments.

thailand endodontic center

Endodontic Microscope

Magnification to view tooth root during root canal surgery procedures

Root canal locator

Root Apex Locator

Canal treatment measuring device

microprocessor root canal treatment

Micro-motor

Rotation speed measurement for accurate canal treatment preparation

obturation system

Obturation System

To safely fill and seal cleaned tooth root canal

Root Canal Dentists

At our BIDH endodontic dental clinic, all our root canal treatment and endo-surgery cases are done only by qualified endodontists. Our root canal dentists undergo additional years of training at their university in the expertise areas of treating root root diseases. 

Many of our root canal dentists are board certified from top dental schools in Thailand. Only a selected endodontist group in Thailand are able to perform root caries treatment under an endodontic microscope and sedation services. Our well-experienced specialists has done hundreds of root canal front tooth, root fillings, root scaling, tooth root treatments.

Root Canal Dentist

Root Canal Dentist at BIDH are top endodontist in Thailand. Our endododontic dental specialists are certified on root canal surgery and root caries treatments.

Root Canal Treatment Procedure

1. X-ray imaging, diagnoses & Treatment Planning

Intra-oral x-rays are taken prior to the start of root canal treatment for a detailed look of inside your tooth root. Additional films of x-rays are normally also taken during and after completion of the root canal procedure.

2. Cleaning, Shaping and Treatment of Tooth Root  

During root canal treatment, your endodontist makes an opening through the crown of the tooth into the tooth root pulp chamber. Infected pulp is removed and the tooth root canals are enlarged, cleaned and shaped.

If infection is severe and your endodontist sees significant bacteria infection, medications may be placed into the the pulp chamber to get rid of germs and/or prevent further infection. Temporary fillings is placed in the crown opening to protect the tooth between dental visits. Your tooth is monitored for symptoms. Additional rounds of cleaning and medication may be done if symptoms persists. Oral medication may also be adminstered to help control infection.

3. Filling of Tooth Root, Post Core-builup and Crowns

If your tooth shows no further signs of infection, the canal is permanently filled. To complete to root canal process, a pre-fabricated or metal post is be inserted into the root canal and a crown placed over to encase and protect the tooth.

root canal surgery
carl zesis microscope

Root Caries Treatment FAQs

The timeline for the tooth root canal treatment varies with the severity of the infection.

A minor tooth infection treatment case may be completed within one visit taking about 30 to 60 minutes. Whilst a more complex or moderate case may take 2 visits or more. If there is abscess within the tooth root, the canal is cleaned and antibiotics medications may need to be left in the canal for healing. The canal is monitored and cleaned again during the next sessions until the bacteria infection is removed.

Tooth toot canal treatment aims to removes infection and in the process soft tissue pulp from the root system. Any prior pain from the tooth is also eradicated. Once the canal is cleaned and disinfected, it is shaped, measured and filled to prevent any further infection with root fillings.

Yes. After root caries treatment, the root for that portion of tooth is non-viable. Therefore, you will no longer feel any pain in that tooth because the nerve tissue has been removed, and the infection has been eliminated. If had a toothache, your root canal dentist may administer you a course of antibiotics prior to having actual endodontic treatment.

When diagnoses and treatment planning is done, your dentist will evaluate with you if your existing teeth may be saved with root caries treatment or if the tooth has poor prognoses recommended tooth extraction.

The difference between the procedures is :

 1. Root canal treatment aims to save an existing tooth so you are able to prolong its use
 2. Tooth extraction removes your tooth completely. Your dentist will likely thereafter propose replacement solutions such as dental implant, bridge or dentures to fill the missing tooth to prevent bone loss or shifting of adjacent teeth into the empty space of the removed tooth.

Speak to our root canal dentists on the probability of retaining your existing tooth with endodontic treatment versus tooth removal so you make a decision you best suited and that you are comfortable with. 

You are able to eat foods and drinks after the numbness wears off from your root canal procedure. However, until your root canal procedure is completed with permanent root fillings or a crown is in place, you are recommended to minimize biting force over the tooth. 

At BIDH endodontic dental clinic in Thailand, root canal teatment cost varies with whether the tooth to be treated is:

 1. Anterior, pre-molar or molar tooth : that determines the number of tooth root canals  
 2. Complexity of case : some tooth root formations are curved and difficult to access. As such, an endodontic microscope may be used to view hard to see angles.
 3. Infection severity : if there is abscess and severe infection, you will need medication, longer treatment timings and more visits to rid the tooth root of bacteria and infection.

The conventional overall complete procedure for root canal entails 2 parts:

 • Tooth root canal cleaning : to get rid of bacteria in tooth root
 • Restoration after root scaling :  to fill and protect your fragile root canal tooth from future cracking over time

Root canal treatment price at BIDH Thailand dental clinic is THB12,000 – 15,000 per tooth (estimated USD$375 – $470) for standard cases. Root canal front tooth is normally less costly than posterior teeth. A typical cost for crown restoration after root scalling various with crown material ranging between THB12,000 – 25,000 (estimated USD$375 – $780). Get a cost estimate quote at BIDH endodontic dental clinic before deciding to opt for treatment. 

After root canal treatment is completed, teeth may darken as there is no longer vital blood supply at the concern tooth. Cosmetic teeth whitening will no help to whiten non-vital teeth. In such cases, internal bleaching of tooth is done to whiten the tooth. As an ideal practice, your endodontist will normally recommend having completed root canal treated tooth crowned. 

After root canal treatment cleaning session is completed, temporary filling is normally placed within the tooth root to fill up the drilled tooth gap. The temporary filling is a short-term solution (around six to eight weeks). Your tooth will need to be sealed permanently and a crown is recommended to protect your overall tooth to prevent deterioration of the seal that can result in decay, infection, gum disease and future issues. 

Conclusion

If you have a toothache or tooth infection, chances are you would likely tooth to receive endodontic treatment or root canal treatment. Endodontics resolves tooth root problems including internal tooth bleaching and endo-surgery. BIDH oral surgery clinic offers sedation services for its surgical treatments
 
At BIDH dental hospital, we use advanced endodontic technologies. Root canal treatment is now safer and more simple with a higher rate of tooth survival rate. Our endodontists are well qualified specialists who perform endo surgery using microscopes and within our dental operating theatre.
Back to Top

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า