หลักสูตร “ENTREPRENEURSHIP” โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลทันตกรรม BIDH (Bangkok International Dental Hospital) มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ในหัวข้อ “ENTREPRENEURSHIP”

ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ในหัวข้อ  “ENTREPRENEURSHIP” โดยได้ทำการจัดอบรมเมื่อในวันที่ 2 มีนาคม 2565 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 10 ท่าน โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ยินดีมากๆค่ะ

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้เรียนรู้และเยี่ยมชม BIDH

โรงพยาบาลฟัน BIDH เป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านทันตกรรมต่างๆ

การทำฟันปลอม

ทาง BIDH Dental Hospital เราเป็นสถานที่ที่ทันตแพทย์เลือกใช้สำหรับการจัดคอร์สฝึกอบรมให้ความรู้ด้านงานทำฟัน งานรากเทียม และทันตกรรมทั่วไป เป็นสถานที่ที่มหาวิทยาลัยมาศึกษา เรียนรู้และเยี่ยมชม มาตรฐานคุณภาพกระบวนการทำงานของโรงพยาบาล

การอบรมและให้ความรู้ทางด้านทันตกรรมต่างๆที่ผ่านมาของโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล มีดังต่อไปนี้

คอร์สอบรมรากฟันเทียม โดยอาจารย์พีรพัฒน์ ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ (คลิกเปิด-ปิด ข้อมูล)
ทันตแพทย์พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ

ทันตแพทย์พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ
(อาจารย์ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์)

คอร์สอบรมรากฟันเทียม โดยอาจารย์พีรพัฒน์ ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์

คอร์สอบรมรากฟันเทียม “Implant Retained Overdenture” ณ ห้องประชุม ชั้น 7 โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Dental Hospital) สุขุมวิท ซอย 2 วิทยากรในครั้งนี้ ทันตแพทย์พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ อาจารย์ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ในคอร์สนี้ได้รับความสนใจจากทันตแพทย์มากมาย เนื่องจากเป็นคอร์สที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในรูปแบบ Lecture และ Hand-On

คอร์สอบรมรากฟันเทียมครั้งที่ 2 โดยอาจารย์พีรพัฒน์ ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ (คลิกเปิด-ปิด ข้อมูล)
ทพ. พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ DDS, MSD

ทันตแพทย์พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ
(อาจารย์ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์)

คอร์สอบรมรากฟันเทียมครั้งที่ 2 โดยอาจารย์พีรพัฒน์ ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์

หลังจากคอร์สอบรมรากฟันเทียมครั้งที่ผ่านมา ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทันตแพทย์มากมาย ได้รับความสนใจจากทันตแพทย์มากมาย สำหรับท่านที่มีโอกาสทำงาน Implant Overdenture โดยเฉพาะคนไข้โครงการทันตกรรมรากฟันเทียม ที่จะต้อง Pick up denture กับรากฟันเทียม

คอร์สอบรมรากฟันเทียม “Implant Retained Overdenture” รอบที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Dental Hospital) สุขุมวิท ซอย 2

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมและเรียนรู้งานด้านทันตกรรมที่ BIDH (คลิกเปิด-ปิด ข้อมูล)
คณะพยาบาลศาสตร์

คณะอาจารย์ นักศึกษาแพทย์
จากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมและเรียนรู้งานด้านทันตกรรมที่ BIDH

โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Dental Hospital) ยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาแพทย์ จากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มาศึกษา เรียนรู้และเยี่ยมชม มาตรฐานคุณภาพกระบวนการทำงานของ BIDH

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

ทันตแพทย์โรงพยาบาล BIDH ที่จบจากมหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH มีทีมทันตแพทย์หลายท่านที่เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ทางทันตกรรมเพื่อความสวยงามในระดับนานาชาติ ได้รับประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา,แคนาดา,เยอรมัน นั่นคือทันตแพทย์ของเราได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และคุณหมอหลายท่านก็ได้จบการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Boworn Klongnoi

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย DDS., MD.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์ศัลยกรรม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
Dr.Ongart Puttipisitchet

ทพ. องอาจ พุฒิพิสิฐเชฐ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์ศัลยกรรม, ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์

 • DDS , Faculty Of Dentistry , Mahidol University , Bangkok , Thailand
 • Master Degree in Maxillofacial Prosthetics and Dental Oncology, Mahidol University
 • Graduate Diploma in Clinical Science Programme in Maxillofacial Prosthetics (International Programme ), Mahidol University
 • Certificate in 1-Year Master Program in Implant Dentistry, University of
  California Los Angeles(UCLA), USA
หมอทำฟัน เพลินจิต

ทพญ. กุลปรียา วิริยะอมรชัย DDS.,

ทันตแพทย์จัดฟัน, ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 • Honorable Rewards for Class V Filling Challenge from Aj AMARA MOUNGMINGSUK Foundation
Dr. Varangkanar Jiraratanasopa

ผศ. ดร.ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา DDS., MSC.,

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก, ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificate in Clinical Dentistry (Pediatric Dentistry), University of Queensland, Australia
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตร (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) ทันตแพทยสภา

ดูรายชื่อทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2 ทั้งหมดที่นี่ (คลิก)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ในหัวข้อ ” ENTREPRENEURSHIP” ที่ผ่านมา โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Dental Hospital) มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมากๆค่ะ

รับคำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากคุณมีคำถามสามารถ ปรึกษาทันตแพทย์ ผ่านช่องทางออนไลน์กับเราโรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท BIDH

ติดต่อเรา โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)
98 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Tel : 02-115-8977, 095-517-1587
Email : contact@dentalhospitalthailand.com

LINE ID @DentalHospital

@DentalHospital

Google Maps : โรงพยาบาลฟัน กรุงเทพ BIDH

แผนที่และเส้นทาง BIDH สุขุมวิท

แผนที่โรงพยาบาลฟัน สุขุวิท ซอย 2

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า