การสูญเสียฟันหลายซี่

Implant bridges

การสูญเสียฟันหลายซี่

สะพานฟันบนรากฟันเทียมอาจทำเพื่อทดแทนฟันที่หายไปหลายซี่พร้อมกัน
ประโยชน์ของสะพานบนรากฟันเทียมประกอบด้วย:

 • มีความแตกต่างจากสะพานฟันทั่วไป สามารถทำการรักษานี้เพื่อทดแทนฟันที่หายไปหลายซี่โดยไม่ต้องกรอฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียง
 • สะพานรากฟันเทียมได้รับการแก้ไข
 • เป็๋นวิธีการแก้ปัญหาที่ถาวร
 • การบดเคี้ยวอาหารที่ดีขึ้นเสมือนฟันธรรมชาติ
 • ทำความสะอาดและดูแลง่าย

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากเทียม

ขั้นตอนการทำสะพานฟันบนรากฟันเทียม

CT Scan

ขั้นตอนที่ 1 : วางแผนการรักษาทันตกรรมรากเทียม

ทันตแพทย์จะทำการวางแผนกการรักษา โดยส่งให้ถ่ายเอ็กซ์เรย์แบบดิจิตอล(พาโรนามิคเอ็กซ์เรย์) และเอ็กซเรย์ CT scan 3Dเพื่อประเมินสภาพช่องปากและกระดูกบริเวณที่จะทำการฝังรากฟันเทียม

ในระหว่างขั้นตอนการวางแผนการการรักษา หากมีข้อสงสัยเรื่องทางเลือกของการรักษาหรือข้อดี ข้อเสีย รวมถึงประโยชน์ และความเสี่ยง กรุณาแจ้งหรือสอบถามแพทย์ได้โดยตรง ในการฝังรากเทียมจำเป็นต้องมีกระดูกให้เพียงพอหากไม่มีกระดูกที่เพียงพอต่อการฝัีงรากฟันเทียม ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการปลูกกระดูกเพิ่ม

ขั้นตอนที่ 1 : การฝังรากเทียม

หลังจากยืนยันแผนการรักษาระหว่างตัวผู้ป่วยและทันตแพทย์แล้ว ทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมโดยทั่วไปแล้วการฝังรากฟันเทียมจะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงต่อซี่ การกำหนดเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดฝังกรากเทียมจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวิธีการและประเภทของระบบรากฟันเทียมที่ทันตแพทย์เลือกใช้ การฝังรากฟันเทียมมักทำภายใต้ยาชา และที่คลีนิคทันตกรรมในประเทศไทยของเราคุณสามารถเลือกที่จะทำการผ่าตัดฝังรากเทียมโดยการวางยาสลบ หรือการทำหัตถการภายใต้วิธีการกดประสาทอื่น ๆได้

ในตำแหน่งที่ฝังรากฟันเทียมเหงือกจะถูกเย็บและมีฝาครอบเพื่อป้องกันเศษอาหารติดอยู่ที่บริเวณขอบของรากฟันเทียม หลังจากนั้นทันตแพทย์ทำการตรวจติดตามอาการและตัดไหมโดยทั่วไปจะนัดประมาณ 5 ถึง 10 วันหลังจากวันที่ฝังรากเทียมเรียบร้อยแล้ว

implant posts placement

ขั้นตอนที่ 2 : การทำสะพานฟันบนรากเทียม

หลังจากที่ฝังรากเทียมเรียบร้อยแล้วจะต้องรอให้รากเทียมประสานรวมเข้ากับกระดูกระหว่าง 2 ถึง 6 เดือนหรือมากกว่านั้น หลังจากที่ครบกำหนดแล้วทันตแพทย์จะทำการนัดเข้าเพื่อติดตามอาการและตรวจสอบว่ารากเทียมได้ประสานรวมกับกระดูกดีแล้วหรือไม่ โดยการถ่ายเอ็กซ์เรย์พาโนรามิคเพื่อตรวจสอบ

ขั้นตอนการพิมพ์ปากสามารถทำได้โดยการสแกนด้วยระบบดิจิตัลหรือการพิมพ์ปากแบบปกติทั่วไป เมื่อเสร็จขั้นตอนพิมพ์ปากแล้วแบบจำลองฟันจะถูกนำส่งที่ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมเพื่อทำชิ้นงานสะพานฟันขึ้นมาBIDH มีห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมแบบดิจิตอลภายในอาคาร ซึ่งทันตแพทย์สามารถออกแบบหรือกำหนดรูปร่างและลักษณะของ Abutmentและสะพานฟัน ที่ใช้วัสดุเซรามิก เซอร์โคเนียทั้งหมดได้ เพื่อให้มีความพอดีกับลักษณะของแต่ละบุคคล ด้วยเทคโนโลยี CAD / CAM ที่มีในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมเทคโนโลยีนี้สามารถทำชิ้นงานออกมาให้เสร็จสมบูรณ์และรวดเร็วยิ่งขึ้น

เมื่อชิ้นงานสะพานเสร็จแล้วทันตแพทย์จะนำสะพานฟันยึดติดกับรากเทียม

กลับไปด้านบน ทันตกรรมรากฟันเทียมอื่นๆ

Several Missing Teeth

Implant bridges

Multiple Missing Teeth

A dental implant bridge may be done to replace a several missing teeth lost together in a row. Benefits of dental implant bridges as teeth replacement solutions include:

 • unlike conventional dental bridges, implant supported bridges are able to replace several missing teeth together without the need of any supporting adjacent teeth
 • the implant bridge is fixed
 • long-lasting solution and permanent
 • similiar to having new set of teeth for chewing
 • brush and take care of your bridges like normal teeth

Dental Implants

Dental Implant Specialization

Procedure for Dental Implant Bridge

CT Scan

Step 1: Dental Implant Treatment Plan

During your first visit, your implantologist takes a digital panoramic x-ray and 3D CT scan to evaluate your bone condition for dental implant placement. A treatment plan is drawn up and discussed with you.

During the implant planning stage, please do bring up any concerns with your dentist on your options including benefits and risks. In order for implantation, sufficient bone is required prior to placement. If there is insufficient bone, your dentist may recommend having bone grafts.

Stage 1 : Placement of Implant Posts

After confirming your dental implant treatment plan, your implant oral surgeon process the 1st stage dental implant surgery of embedding the implant post into the jaw bone. Dental implant post placement typically takes approximately 30 minutes  to 1 hour per tooth. The session timings vary with the location of the implant post placement, implant procedure as well as type of implant system used. Dental implants are normally done under local anaesthesia. At our thailand dental clinic, you are able to opt for surgical implant under other sedative methods.

On implant post placement, gums are stitched and a healing cap is placed to prevent any food particles trapping at the mouth of the implant post. Your dentist arranges an examination of the wound and cut the silk thread typically around 5 to 10 days after implant post placement.

implant posts placement
Implant bridges
On-site Digital Dental Implant Lab

Stage 2 : Fabricate Bridge over Implants

The implant is normally left to heal for a period of 2 to 6 months or more. After this osseointegration period, your implant prosthodontist checks if your implant posts has integrated with your jaw bone by taking a panoramic x-ray.

An impression of the healed implant post is taken either digitally be an intraoral scanner or physical model. The imprint is then sent to the dental laboratory to fabricate your new bridge. BIDH has an digital dental lab within our dental building that can customzied your implant abutment and all ceramic zirconia bridge. CAD/CAM technologies can be utilized at our dental lab for quicker delivery of your bridge.

When your bridge is ready, this is fitted over the implant posts by your implant prosthodontist

Back to Top Back to Dental Implant Types

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at Privacy Policy and can manage your own privacy by clicking settings

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • Necessary
  เปิดใช้งานตลอด

  Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

 • Analytics

  Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

บันทึกการตั้งค่า